Istwa Annette Taddeo se yon temwayaj pouvwa detèminasyon, enpòtans sèvis kominotè, ak enpak lè w ap dirije ak tout kè w.

Annette Taddeo ki fèt nan peyi Kolonbi, te aprann valè sèvis piblik ak rezistans nan men papa l, yon pilòt avyon de gè Ameriken nan Dezyèm Gè Mondyal ak nan Lagè Kore ki te sèvi peyi nou an ak kouraj ak fyète epi defann demokrasi nou an. Lè geriya (gwoup gè) FARC (Fòs Lame Revolisyonè Kolonbi) yo te kidnape l nan Kolonbi, li te ale Ozetazini, kote li te fè etid siperyè epi finalman bati ti antrepriz li ki te fè siksè.

Jodi a, ti antrepriz Taddeo a, LanguageSpeak, fè pati youn nan 100 meyè Ti Antrepriz nan Florid epi youn nan 500 meyè Ti Antrepriz Ozetazini. Li konnen trè byen defi pwopriyetè ti antrepriz yo ka konfwonte ak responsabilite ki genyen lè ou gen pou fè peman chak semèn.

An 2017, Taddeo te fè listwa kòm premye Demokrat Latino ki te sèvi nan Sena Florid la epi li te eli ankò apresa an 2018 pou yon manda kat lane. Li te genyen respè byen vit atravè zile a ak yon gwo repitasyon kont atak konstan Tallahassee kont politik lokal Miami-Dade. Lè sistèm chomaj Florid la te efondre pandan pandemi an, Senatè Taddeo te goumen san pran souf pou asire rezidan Miami-Dade yo te resevwa chèk asirans chomaj yo. Antanke Senatè Eta a ki reprezante Hammocks yo, li te goumen kont koripsyon ak fwod pou asire elektè ki travay di yo te jwenn jistis.

Kounye a, Annette kandida pou pòs Grefye nan Tribinal ak Kontwolè nan Miami-Dade, kote li ap chèche suiv tradisyon defen Harvey Rubin, ki te sèvi kòm Grefye nan Konte nou an avèk onè ak entegrite pandan twa deseni. Annette konprann wòl enpòtan Grefye nou an nan gouvènman lokal la, pou asire ke transparans, responsabilite, ak aksesibilite nan sistèm jistis nou an solid. Epi kounye a, antanke Kontwolè, Annette pral konsantre l sou pwoteksyon lajan taks rezidan nou yo bay epi pran angajman pou l jere bidjè 11.7 milya dola nou an.

Annette se yon defansè san pran souf moun nan Florid yo ki travay di ki merite pi bon reprezantasyon. Istwa Annette se yon temwayaj pouvwa detèminasyon, enpòtans sèvis kominotè, ak enpak lè w ap dirije ak tout kè w. Annette rete devwe ak ideyal ki te fasone pakou li—yon pakou twa deseni eksperyans kote li t ap jere pwòp antrepriz li ak yon karyè nan sèvis piblik ki pwouve, ki te elimine bri patizan yo pou pote rezilta epi bay rezidan yo premye plas.

Montre sipò ou.

Kanpay debaz sa a konte sou sipò elektè tankou w. Èske w ap fè yon kontribisyon sou entènèt jodi a?

Peye pa Annette Taddeo, Demokrat, pou pòs Grefye nan Tribinal ak Kontwolè nan Miami- Dade.
Annette Taddeo pou Grefye Tribinal ak Kontròlè
1742 W Flagler St
Miami, FL 33135
Rejwenn ekip nou an
Únase a nuestro equipo
Join Our Team