ENGLISH       ESPAÑOL       CREOLE

ENGLISH       ESPAÑOL       CREOLE

FÈ KONESANS AK ANNETTE

FÈ VOLONTÈ

FÈ DON

FÈ KONESANS AK ANNETTE

Senatè Annette Taddeo pase tout vi li ap konbat. Li te oblije. Antanke pitit fi yon pilòt avyon de gè Ameriken Dezyèm Gè Mondyal, li te erite vrè lespri konba sa a — Yo te anseye li pou l toujou gen lafwa epi pa janm abandone!

Lè l te piti ak lè l te adolesan, Annette te sibi 19 gwo operasyon pou korije po bouch li ki te fèt tou fann. Lè li te gen 17 an, yon gwoup teworis Maksis rejim Kiben an te finanse, te kidnape papa l Anthony. Li te fòse sove kite yon Kolonbi enstab pou ale nan peyi Etazini.

Apre li fin pase yon tan ap travay kòm sèvez nan restoran pou li ka viv epi peye pou inivèsite l nan Alabama, Senatè Annette Taddeote te demenaje ale Miami apre siklòn Andrew a, pou ede paran li rebati lavi yo. Se pandan mwa difisil sa yo kote l t ap viv nan yon karavàn li te kòmanse pwòp biznis li a laj venndezan. Antanke yon manman k ap travay, Annette ap viv Miami ak mari l Dr. Eric Goldstein ak pitit fi l Sofia — L ap viv rèv Ameriken li kòm yon pwopriyetè ti biznis depi prèske 30 lane. Biznis li a, LanguageSpeak, ofri tradiksyon nan plis pase 240 lang e yo te nonmen l youn nan 100 pi gwo ti biznis nan Florida.

Nan lavi piblik, kote lòt Demokrat yo te echwe, Annette te soti an tèt. An 2017, Annette te vin premye Demokrat Latino ki te eli nan Sena Eta a nan istwa Florid lè li te ranvèse yon chèz Sena a yon Repibliken te okipe. Annette se yon lidè demokrat tout bon epi se sèl kandida ki te defann valè Demokratik yo pandan tout karyè li. Li te pase karyè li ap goumen pou pwoblèm debaz Demokratik yo tankou yon pi bon salè pou tout abitan Florida yo, defann dwa yon fanm genyen pou l fè chwa sou pwòp kò li, kwasans ekonomik nan ede ti biznis nou yo, swen sante abòdab pou tout abitan Florida, dlo potab, ak lekòl ki pi fò ak pi an sekirite.

Devan obstak ak defi, Annette toujou gen lafwa e li pa janm abandone. Yo nan lòd yo retabli vrè lidèchip nan Sid Florid epi vire FL-27 ble, sa a se yon batay li pa ka fè pou kont li. Li bezwen ou.

FÈ KONESANS AK ANNETTE

Senatè Annette Taddeo pase tout vi li ap konbat. Li te oblije. Antanke pitit fi yon pilòt avyon de gè Ameriken Dezyèm Gè Mondyal, li te erite vrè lespri konba sa a — Yo te anseye li pou l toujou gen lafwa epi pa janm abandone!

Lè l te piti ak lè l te adolesan, Annette te sibi 19 gwo operasyon pou korije po bouch li ki te fèt tou fann. Lè li te gen 17 an, yon gwoup teworis Maksis rejim Kiben an te finanse, te kidnape papa l Anthony. Li te fòse sove kite yon Kolonbi enstab pou ale nan peyi Etazini.

Apre li fin pase yon tan ap travay kòm sèvez nan restoran pou li ka viv epi peye pou inivèsite l nan Alabama, Senatè Annette Taddeote te demenaje ale Miami apre siklòn Andrew a, pou ede paran li rebati lavi yo. Se pandan mwa difisil sa yo kote l t ap viv nan yon karavàn li te kòmanse pwòp biznis li a laj venndezan. Antanke yon manman k ap travay, Annette ap viv Miami ak mari l Dr. Eric Goldstein ak pitit fi l Sofia — L ap viv rèv Ameriken li kòm yon pwopriyetè ti biznis depi prèske 30 lane. Biznis li a, LanguageSpeak, ofri tradiksyon nan plis pase 240 lang e yo te nonmen l youn nan 100 pi gwo ti biznis nan Florida.

Nan lavi piblik, kote lòt Demokrat yo te echwe, Annette te soti an tèt. An 2017, Annette te vin premye Demokrat Latino ki te eli nan Sena Eta a nan istwa Florid lè li te ranvèse yon chèz Sena a yon Repibliken te okipe. Annette se yon lidè demokrat tout bon epi se sèl kandida ki te defann valè Demokratik yo pandan tout karyè li. Li te pase karyè li ap goumen pou pwoblèm debaz Demokratik yo tankou yon pi bon salè pou tout abitan Florida yo, defann dwa yon fanm genyen pou l fè chwa sou pwòp kò li, kwasans ekonomik nan ede ti biznis nou yo, swen sante abòdab pou tout abitan Florida, dlo potab, ak lekòl ki pi fò ak pi an sekirite.

Devan obstak ak defi, Annette toujou gen lafwa e li pa janm abandone. Yo nan lòd yo retabli vrè lidèchip nan Sid Florid epi vire FL-27 ble, sa a se yon batay li pa ka fè pou kont li. Li bezwen ou.

Peye pa Annette Taddeo pou Kongrè a.

PO Box 5651 Tallahassee, FL 32314